Rally New Zealand 2008 - kiwirallyfan

Frederico Villagra, SS1, Pirongia West 1.

villagrapirongia